VILKÅR FOR BILTRANSPORT


Norsk Biltransport AS. Vilkår for biltransport

1. Varighet på tilbud
Pristilbud har en varighet på 2 uker fra den dato tilbudet ble gitt, hvis ikke annet er avtalt. Norsk Biltransport har til enhver tid mange aktive tilbud i omløp, og oppdragene bookes på bilene i den rekkefølge bestillingene kommer inn. Derfor kan situasjoner oppstå hvor det ikke er ledig kapasitet på den dato som er forespeilet i et tilbud. Norsk Biltransport er ikke ansvarlig for ulemper dette måtte medføre, og vil være behjelpelig med å booke plass på neste tilgjengelige dato. Bestill tidlig for å sikre plass på transporten.

2. Henting og levering

En lastebil har svært høye drivstoffkostnader og det er også kostbart å kjøre gjennom bomstasjoner, overfart med ferjer og kjøring i tuneller. Når det er oppgitt upresis eller feil adresse for henting eller levering, eller adressene endres etter at tilbud er gitt eller transporten har startet, vil Norsk Biltransport belaste ett tillegg pr.km. forlenget kjøreavstand i forhold til oppgitt sted, og vil også belaste eventuelle bomavgifter, ferjer eller tunellavgifter som Norsk Biltransport ikke har hatt mulighet for å kalkulere inn i tilbudet. 15 minutter til lasting/lossing/venting er inkludert i alle tilbud. Ved lasting/lossing/venting på hente og leveringssted som samlet overskrider 15 minutter, og som ikke skyldes Norsk Biltransport, belastes med en til hver tid gjeldende timepris. Det belastes for hver påbegynt halvtime. Se priser.

3. Utilgjengelig hente eller leveringsadresse

Dersom det ikke er mulig for sjåføren å komme frem til oppgitt henteadresse, og som skyldes at vei ikke er ryddet for snø om vinteren, eller at vei ikke tåler 10 tonn akseltrykk eller ikke gir tilfredsstillende feste for tyngre kjøretøy, manglende fri høyde, bredde eller på annen måte er farlig for sjåfør og lastebil, så vil transportoppdraget bli utsatt til det er mulig å nå hentested eller at bileier har fått frem kjøretøyet til egnet sted hvor lasting kan skje. Norsk Biltransport AS vil belaste kostnadene for fremmøte. Se priser.
Dersom det ikke er mulig å levere kjøretøyet på oppgitt leveringsadresse, og som skyldes at vei ikke er ryddet for snø om vinteren, eller at vei ikke tåler 10 tonn akseltrykk eller ikke gir tilfredsstillende feste for tyngre kjøretøy, manglende fri høyde/bredde, eller på annen måte er farlig for sjåfør og lastebil, så vil Norsk Biltransport AS lesse av kjøretøyet så nær leveringssted som mulig, og i samråd med bileier. Det vil ikke bli gitt avslag i avtalt fraktspris ved slike hendelser.

4. Betaling

Dersom ikke annet er avtalt, så må transporten betales før levering. Oppdraget forskuddsbetales til Norsk Biltransport AS på konto nummer 9049.11.14729. Forskuddsbetaling kan også skje til Vipps nr.703431 Betalingen merkes med ordrenummer eller registreringsnummer på bilen. Kopi av kvittering kan sendes til booking@norskbiltransport.no for raskere oppdatering. Ved faktura kommer et fakturagebyr på kr.40,- inkl.mva

5. Avbestilling
Dersom frakt avbestilles senere enn 48 timer før avtalt transport dag, så belastes et avbestillingsgebyr. Se priser.

6. Forsikring
Norsk Biltransport har godsforsikring på alle sine lastebiler og tilhengere. Godsforsikring har pr.kg. dekning. Dekningen er knyttet opp til en verdienhet som heter SDR. (Special Drawing Right, mer info se Norges Bank) SDR har historisk en gjennomsnittlig verdi på kr. 9,- men er knyttet opp mot internasjonale valutaer, og vil derfor variere noe. Dekningen pr.kg. gods i Norge er 17 SDR lik ca.kr.150,- pr.kg. For transport utenfor Norges grenser, så dekker godsforsikringen 8,33 SDR pr.kg. Dette betyr at hver 1000kg bil er forsikret for ca. kr. 150.000,- Hvis ditt kjøretøy har høyere verdi enn hva godsforsikringen dekker, så må bileier selv tegne tilleggsforsikring. Steinsprut dekkes ikke, da bilen ville ha blitt utsatt for dette også ved vanlig kjøring. Vi anbefaler bileier selv å forsikre bil og verdier, da godsforsikring kun kommer til anvendelse dersom Norsk Biltransport har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt. Dersom en bil skader andre biler under transport, så er det bilen som forvolder skaden sin ansvarsforsikring som kommer til anvendelse. Eksempel på slike skader er når en bil drypper væsker som f.eks. olje på andre biler, eller at deler av bilen faller av under transport, f.eks.eksosanlegg, og skader andre biler. Sørg alltid for at din bil har gyldig ansvars og verdiforsikring uansett om bilen er registrert eller ikke.

7. Skader som dekkes av bileiers forsikring
Alle skader som ikke dekkes av Norsk Biltransport AS sin godsforsikring, skal dekkes av bilens egen ansvarsforsikring. Det er oppdragsgiver sitt ansvar å påse at bilen har ansvarsforsikring under transport. Ekstremt lave biler, originale eller ombygde, er svært vanskelig å laste / losse skadefritt. Norsk Biltransport er svært varsom ved lasting og lossing, men vil ikke være økonomisk ansvarlig ved skade på understell, skjørt og spoilere som kan oppstå på slike kjøretøy. Demonterbare utvendige antenner må i de fleste tilfeller tas av og legges inne i bilen under transport. Eier oppfordres til å gjøre dette klart før bilen blir hentet. Norsk Biltransport tar ikke ansvar for skade på antenner under transport som ikke kan fjernes, eller som går i stykker under forsøk på demontering. Norsk Biltransport vil ikke stille seg ansvarlig for skader under bil som ikke kan bli besiktet fra stående posisjon. Løse gjenstander i bilen som påfører bilen skade under transport, er bileieres eget ansvar. Løse gjenstander som må fraktes utenfor bilen, som ekstra hjul, demonterte takstativ o.l. er ikke dekket av Norsk Biltransport sin forsikring, og bileieren må selv kontrollere at han er forsikret ved skade på eller tap av løse gjenstander. Løse gjenstander er vanskelig å sikre mot tyveri på åpne bilfraktere, og kan bli stjålet når sjåføren ikke har bilfrakteren under oppsikt. 
Innbrudd i bil under transport, må dekkes av bileiers forsikring. Dersom en bil påfører seg selv eller en annen bil skade under transport, så skal skaden dekkes av eieren eller ansvarsforsikringen på den bilen som er skyld i skaden. Eksempler på slike skader er deler som faller av og treffer andre biler, væsker som olje og lignende som drypper og tilgriser andre biler. Det er oppdragsgiver sitt ansvar og varsle Norsk Biltransport om spesielle forhold slik at Norsk Biltransport kan sikre bilen etter ønske. Eksempel på dette kan være dårlig panserlås, deksler som ikke sitter godt nok fast, oljelekkasje, defekt håndbrekk osv. 
Dersom du gjør deg behjelpelig ved less/loss av bil så påtar du deg også et ansvar for at dette gjøres forsvarlig. Skader forvoldt under slike forhold kan resultere i redusert eller ingen økonomisk dekning fra Norsk Biltransport.

8. Frist for innmelding av transportskader
Bileier plikter å varsle Norsk Biltransport om mulige skader umiddelbart etter at leveransen har funnet sted. Innrapportering av skader må skje skriftlig og med bilder innen 24 timer fra levering til booking@norskbiltransport.no
Norsk Biltransport forbeholder seg retten til å velge verksted for reparasjon av transportskader.

9. Defekte og modifiserte biler
Norsk Biltransport belaster et tillegg for vinsj eller om mulig nødvendig utbedring på biler som er defekt. Som defekt regnes biler som ikke starter, og alle skader som reduserer bilens mobilitet, herunder dårlige bremser, manglende parkeringsbrems, låser seg når nøklene er i bilen, mangler drivstoff på tanken, sommerdekk på vinterføre og førerdør som ikke kan åpnes. Norsk Biltransport AS inkluderer starthjelp med startkabler i fraktprisene innenfor en total tidsramme for lessing og lossing på 15 minutter. Når kjøretøy ikke starter p.g.a. manglende drivstoff eller strøm på elbil, belastes oppdragsgiveren kostnadene med drivstoff/strøm, og tiden som går med til å få bilen i gang igjen.
Som modifiserte biler regnes biler som avviker fra fabrikkens tekniske spesifikasjoner. Biler som er senket, eller gjennom karosseriombygging, ekstrem lavprofilhjul og hjul som gjør bilen bredere enn originalt, regnes også som modifisering. Dette kan skape problemer ved lasting, og i noen tilfeller at Norsk Biltransport ikke får med bilen.

Alle bildimensjonene som høyde, lengde, bredde og vekt er nøye kalkulert før transportene finner sted, og bilen har blitt tildelt en plass på bilfrakteren på forhånd. Dersom bilen ikke passer inn i tildelt plass, så kan det oppstå tilfeller hvor det ikke er tilgjengelig alternativ plass på bilfrakteren. Transporten vil da bli utsatt, og oppdragsgiver belastet for fremmøte, dersom ikke avvik fra fabrikkmål og vekt er oppgitt ved bestilling. Avvik på vekt kan være uoriginale innredninger, eller at bilen er fylt opp med gjenstander som øker vekten. Inntil 100kg overvekt i forhold til egenvekt oppgitt i kjøretøyets vognkort, er inkludert. Full bensin/diesel tank er inkludert i bilens oppgitte egenvekt i vognkortet. 

Norsk Biltransport AS vil belaste for ekstra arbeid ved lasting av biler som er senket, og for demontering av takstativ. I ekstreme tilfeller som ikke er oppgitt på forhånd ved bestilling av frakten, vil Norsk Biltransport AS ikke frakte bilen, men likevel belaste for fremmøte.

10. Forsinkelser
Norsk Biltransport AS er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som skyldes værforhold, stengte fjelloverganger, innstilte ferjer, stengte tuneller, bilhavarier eller lignende hendelser som ikke Norsk Biltransport AS råder over.

 

Les hva kunder mener om oss!

Trustpilot

Kontakt oss


Har du spørsmål eller trenger hjelp til å bestille bilfrakt? Ta kontakt med oss! Vår kontortid er hverdager fra 08:00 - 16:00.